Školení řidičů

Referentské školení řidičů 

Provádíme pravidelné školení řidičů vozidel do 3,5 tuny.

Školení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách zákazníka nebo v prostorách autoškoly.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

V § 349 odst. 1 jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Povinnost školení řidičů se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Profesní školení řidičů

Ode dne 1.7.2008 působíme zároveň jako akreditované školicí a výcvikové středisko řidičů na skupiny ŘO C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
V případě zájmu o pravidelné profesní školení řidičů vyplňte prosím žádost o přijetí do kurzu na našich stránkách.

Termíny školení

Termíny školení jsou individuální a vypisujeme je dle potřeb zákazníka.
Pro přihlášení školení kontaktujte prosím kancelář autoškoly.

V případě pravidelného profesního školení použijte prosím formulář na našich stránkách.

Cenová nabídka

Cena je uvedena za 1 řidiče včetně DPH.

Cena u vstupního školení se vždy odvíjí od aktuálního počtu uchazečů.

SkupinaCenaPoznámka
do 3500 kg (ref.) 120,-      (cena/řidič)
nad 3500 kg    600,-/700,- víkend 7 hodin (cena/řidič)